Skip to main content
Uncategorized

Vi behöver en lokal energihushållning

Vi behöver en lokal energihushållning

 

Ett av våra mål är att projekt ska genomförs energieffektivt. Energi som elektricitet kan produceras lokalt från bl a vindturbiner, solpaneler, vågkraftsanläggningar och geotermiska djupborrade brunnar. Då flera av dessa energikällor fungerar intermittent liksom att de även ska kunna leverera energi till maskiner, fordon och fastigheter, så finns ett behov av att kunna lagra och förflytta energin. Det är här som vätgasen kommer in som energibärare.

Energikällorna producerar el som via en elektrolysör omvandlas till vätgas som lagras i tryckbehållare. Vid sekundär energianvändning omvandlas vätgasen till el igen genom en bränslecell.

Detta öppnar stora möjligheter för en lokal cirkulär energihushållning. I Sverige finns i dag ett fåtal genomförda projekt där vätgas används för att lagra och distribuera sekundär energi, till exempel i Vårgårda eller i Mariestad. Ett flertal projekt är i olika stadier av planering och genomförande. Utomlands finns det gott om projekt, i Danmark, i Nederländerna, i Skottland, i Tyskland, i USA, i Japan, i Sydkorea, i Australien etc.

 

Stiftelsens arbete

Vårt projekt för Stockholms skärgård avser att utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar för en vätgasfabrik. Det har komparativa fördelar genom att det finns möjligheter att utnyttja förnybar primärenergi i form av ett existerande vindkraftverk. Detta förkortar tiden för genomförandet samtidigt som den totala investeringen blir mindre. Detta är ett första steg i målsättningen att gradvis göra skärgårdstrafiken med passagerare och gods helt utsläppsfri. Parallellt med detta drivs ett projekt att ta fram ett passagerarfartyg med eldrift via bränsleceller och vätgas. Lokal energiproduktion kommer att skapa lokala arbetstillfällen för att hantera vätgasen och för att sköta anläggningen.

Målgruppen för projektet är i första hand lokala skärgårdsrederier, som inom ramen för en långsiktig omställning avser att ta i bruk fartyg som drivs med förnybara bränslen som vätgas och ammoniak, i tredje hand med syntetisk metanol, som erhålls vid återvinning av koldioxid i kombination med vätgasproduktion. För godstransporter är pråmfartyg med en marschfart på 8-9 knop idealiska – de får en optimal bränsleekonomi genom drift med elektriska motorer som matas med ström från vätgasbränsleceller.

I andra hand vill projektet visa vägen för lokal energiproduktion och lagring för skärgårdssamhällen, vilket ger högre tillgänglighet och minskar risken för strömavbrott i Stockholms skärgård oavsett väderlek.

En målsättning är att kunna inleda utsläppsfri trafik under 2024

På lång sikt kan projektet inspirera andra företagare, kommuner och myndigheter att ta initiativ när det gäller förnybar energi för lokal produktion och distribution av denna. 

  • En sjöfart som är unikt tyst, vibrationsfri och utsläppsfri – lika miljöanpassad som gångna tiders segelsjöfart men med modern teknologi.
  • Vätgasen kan också användas för att generera reservkraft, för att balansera elnätet och som bränsle för arbetsmaskiner, traktorer, gaffeltruckar, person- och paketbilar, bussar och lastbilar. 
  • Kommunernas fordon för lokala transporter och medborgarservice kan bli utsläppsfri tack vare en kombination av batteri- och bränslecellsfordon samt räckviddsförlängning med bränsleceller.
  • För fastigheter kan man utnyttja både restvärme från vätgasproduktionen för uppvärmning och tappvatten samt som reservenergi.
  • Restvärme och syrgas från vätgasproduktionen kan användas för växthus och fiskodlingar.

Stabiliteten i energipriserna kommer att vara en avgörande faktor för avnämarna – vätgas som produceras lokalt håller stabila priser och påverkas inte av skeenden på marknaden eller yttre kriser när basinvesteringen väl är gjord.

Att nå dessa mål kommer att kräva insatser både ekonomiskt och resursmässigt. 

Att stödja Stiftelsen i detta arbete är något vi är mycket tacksamma för och en möjlighet för Dig och ditt företag/organisation att bidra till klimatomställningen.

Stiftelsen bedriver ett utvecklingsarbete som syftar till att lyfta fram behov och möjligheter för lokala aktörer att verka lokalt och regionalt på ett hållbart sätt.

Om t.ex. ett utredningsuppdrag stiftelsen utfört visar att ett projekt har gynnsamma förutsättningar och är förenligt med stiftelsens ändamål så kan stiftelsen ta initiativ att driva ett sådant projekt och söka medel för det.

Har du ett hjärta för hållbarhet och vill stödja ett oberoende arbete för t ex en lokal energihushållning eller andra projekt för ett hållbart samhälle så kan du ge ett bidrag för detta till stiftelsen.

Vill du bidra?

Donera

Leave a Reply