I Skärgårdens vätgasfabrik kommer energin från Ljusterö vindkraftverk.
Effekt totalt: 2 MW
Totalhöjd: 150 m
Turbintyp: Vestas V110
Driftstart: 2016
Årlig produktion av el: 5,6 GWh eller 15,3 MWh/dag i genomsnitt.
Växthus, 300 kvm tar spillvärmen från vätgasproduktionen.
Genomsnittlig daglig produktion av vätgas 192 kg eller 10,2 MWh/dag.
Mellanskillnad mot produktion blir spillvärme och leverans till elnätet.

Skärgårdens vätgasfabrik

Stiftelsen är engagerad i och stöder projektet ”Skärgårdens vätgasfabrik” på Ljusterö i Stockholms skärgård. Här samverkar Stiftelsen med näringsidkare och Region Stockholmen där Stiftelsen står som sökande av projektmedel för projektets genomförande samtidigt har den lokale näringsidkaren ansökt om och beviljats investeringsmedel hos Klimatklivet. 

Projektet genomförs i första hand för att tillgodose skärgårdens behov av hållbara energilösningar för framtidens sjöfart och för autonom och lokal energiproduktion för skärgårdens samhällen. Vätgas kan produceras lokalt och långsiktigt från tillgängliga resurser i form av förnybar primär energiproduktion som sol, vind och vågenergi. Lagring kan ske långsiktigt eftersom energiförlusterna är små (ca 1 %/år oberoende av temperatur). Vätgasen kan också enkelt distribueras på samma sätt som fossila bränslen.  Det enda utsläppet vid användning för energiproduktion är ren vattenånga.

Genom att utnyttja vindkraft kan 100 % ren primärenergi produceras samtidigt som vindkraftverket kan optimera sin driftprofil. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det en utmärkt lösning, som reducerar nackdelarna med fluktuerande priser på intermittent energi. Samtidigt minskar behovet av importerad energi, vilket har nationalekonomiska och strategiska fördelar.

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och har tillkommit eftersom skärgårdstrafiken genomgår ett generationsskifte för tonnaget, då dieselmotorerna gradvis ersätts av olika former av elektrisk drift, till exempel med drivlinor där en bränslecell genererar ström till en elmotor genom att vätgas används som sekundärenergi. Fördelarna är tyst och vibrationsfri gång och nollutsläpp av växthusgaser i hela kedjan, en 100 % grön lösning.

 

Du kan göra skillnad

Här finns möjlighet för Dig, Ditt företag eller organisation att stödja Stiftelsen genom att lämna ett bidrag till Stiftelsen. Du kan bli sponsor eller partner, främst ser vi en möjlighet att den energilösning vi genomför här kan spridas och användas på flera håll. Genom ett ge Ditt bidrag till Stiftelsen kan vi göra nya insatser på flera håll och bidra till en hållbar utveckling av klimatet. 

Du kan i detta fall om du vill ange att bidraget ska gå till ”V-insamlingen”. Använd gärna vårt bankgiro 5742–6744 eller Stripe.

 

Stiftelsen stöder arbetet med innovativa lösningar som kombinerar etablerade tekniker på ett kreativt och för svensk del nyskapande sätt. En vätgasfabrik på Ljusterö i Österåkers kommun som utnyttjar befintlig vindkraft för produktion och leverans av vätgasen till ett eldrivet passagerarfartyg är nyskapande och helt utsläppsfritt. Projektet är i sig 100 % baserat på långsiktig hållbarhet. Inget annat system kan erbjuda ett cirkulärt system från vatten till vatten med hjälp av grön energi. Utmaningen ligger här i att få alla led och parter i projektet att samverka och ”gå i takt”. Målsättningen är att detta ska kunna bli verklighet 2024. Stiftelsens roll i projektet är att stödja projektledningen för vätgasfabriken i arbetet med förstudie, projektering, tillstånd m m för att säkerställa att erfarenheter och kunskaper leder till en regional nytta för fortsatt utveckling av grön energiförsörjning i regionen. Stiftelsen ansvarar för denna delen av finansieringen på drygt 1,6 miljoner kronor. Hela projektet för vätgasfabriken uppgår till 15 miljoner kronor. Med Stiftelsen samverkande part är Strömberg Förvaltnings AB.

Strömberg Energi AB kommer att äga och driva vätgasfabriken som uppförs av Swedish Solar Hydrogenesis AB.

Green City Ferries AB har beställt Sveriges första vätgasdrivna passagerarbåt (en Beluga 24) för drift i Stockholms skärgård genom Antrophia Rederier AB.

Läs mer på Sjöfartstidningen

 

Fler gröna energiprojekt

Den stora utmaningen ligger i att få fram tillräckligt med grön vätgas till fartyget och Stiftelsen är angelägen att komma vidare med fler projekt för produktion av grön vätgas. 

Stiftelsen kan medverka och svara för research för inventering av möjliga etableringar, utredningar om tillstånd och projektering av nya anläggningar för vätgasfabriker.

Kan Stiftelsen t.ex. samla in 200 000:- kronor så kan ytterligare ca 200 000 kronor sökas från annat håll vilket kan möjliggöra nya gröna projekt i skärgården.

Att stödja Stiftelsen i detta arbete är något vi är mycket tacksamma för och en möjlighet för Dig och ditt företag/organisation att bidra till hållbar utveckling av samhället.

Varutransporter till sjöss är en viktig del för ett hållbart skärgårdssamhälle. Kan dieseldrift ersättas med eldrift och vätgas så sparas mycket CO2. Det planerade eldrivna passagerarfartyget för 140 personer som ska försörjas med vätgas från Ljusterö sparar 360 000 liter diesel per år och stora mängder smörjolja.

Stiftelsen stöder projektet med insamlade medel och med bidrag för regional utveckling från Region Stockholm. Projektet samverkar med sjöfarten för att kunna driftsätta skärgårdens första eldrivna passagerarfartyg med vätgas som energibärare.

För att fortsätta detta utvecklingsarbete kan du också bidra genom att lämna ett bidrag till stiftelsen.