Utveckling av lokalsamhället
Ca 80 bofasta i Huså
Ca 500 bofasta i Kallbygden
Näringar inom livsmedel, jord- och skogsbruk, bygg, friluftsliv och turism.
Mål att nå en ökad och hållbar självförsörjning

Hållbar framtid Huså

 

Stiftelsen är engagerad i ett projekt ”Hållbar framtid för Huså”. Detta är ett nätverk av aktörer som SAMVERKAR och arbetar för en utveckling av Huså och hela Kallbygden. Huså by tillhör Kallbygden som ligger vacker runt Kallsjön i västra Jämtland med goda förutsättningar för lokalt och hållbart jord- och skogsbruk samt att kunna utveckla en besöksnäring för både friluftsliv och kultur. 

Kallbygden har idag en låg medelinkomst, bland de lägsta i Sverige. Man tillhör Åre kommun men saknar mycket av den självklara kommunal service som en kommun ska tillhandahålla. Befolkningen har minskat, medelåldern ökat och utbildningsgraden är låg. 

Med dessa förutsättningar är det viktigt att få igång projekt som kan vända utvecklingen och skapa hållbarhet i bygden. Framförallt finns möjlighet att göra detta på ett sätt som gynnar klimatet då mycket befintligt kan tas till vara istället för att överges. Stiftelsen har valt att fokusera på Huså by till att börja med och vill stödja projekt för ökad inflyttning och näringsutveckling på ett hållbart sätt. Utgångspunkten är bred och följande mål har formulerats:

  • Att tillskapa möjligheter för ökad inflyttning.
  • Att tillskapa ett möjligheter för ett ökat besöksboende.
  • Att i förlängningen av detta tillskapa en servicebutik för livsmedels, drivmedel m m.
  • Att stödja lokala initiativ för generationsväxling och drift av verksamheter i byn samt för att utveckla det lokala näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. 

Stiftelsen ser som sin uppgift att kunna medverka i uppbyggnaden och organiseringen av aktiviteter som leder mot dessa mål. En konkret uppgift som kräver både resurser och finansiellt stöd är att skapa byns berättelse där dess tidigare brukshistoria knyts samman med nutid och framtida mål.

 

Du kan göra skillnad

Här finns möjlighet för Dig, Ditt företag eller organisation att stödja Stiftelsen genom att lämna ett bidrag till Stiftelsen. För denna typ av insatser söker Stiftelsen också bidrag från olika offentliga organ varvid det också krävs en egen insats från Stiftelsen. Genom ett ge Ditt bidrag till Stiftelsen bidrar du till att Stiftelsen kan göra kraftfullare insatser och möjliggöra en hållbar utveckling av svensk landsbygd. 

Du kan i detta fall om du vill ange att bidraget ska gå till ”Huså-insamlingen”. Använd gärna vårt bankgiro 5742–6744 eller Stripe.

 

Lokal hållbar utveckling

Stiftelsen stöder arbete med lokal utveckling på landsbygden. Huså by har stora utmaningar att utveckla ett gammalt gruvsamhälle på dess egna villkor och med bevarande av dess unika miljöer och historia. Byn har lidit kraftigt av avfolkning och en åldrande befolkning, vilket nu vänts till inflyttning, delvis under tryck från den ”stora grannen” i söder Åre by. Huså behöver inflyttning för att överleva och vill då behålla sin karaktär och sina egna kulturvärden. Detta måste då ske på ett hållbart sätt och nya smarta lösningar ska kombineras med byns unika historia. 

Detta stämmer väl med Stiftelsens syfte och mål men kommer att kräva unika insatser.

Kan Stiftelsen samla in 50 000:- kronor till detta projekt så kan ytterligare 50 000:- sökas får annat håll.

Att stödja Stiftelsen i detta arbete är något vi är mycket tacksamma för och en möjlighet för Dig och ditt företag/organisation att bidra till hållbar utveckling av samhället.

Stiftelsen stödjer Nätverket hållbar framtid Huså.
Vill du bidra till hållbarhet i Huså så kan du lämna ett bidrag till stiftelsen.

I Huså verkar invånarna genom sitt byalag, föreningar och företag för att skapa ett hållbart boende och en hållbar utveckling av näringarna. Man engagerar sig i flera utvecklingsprojekt och lägger mycket av sin fritid på ideellt arbete. För att kunna hålla ihop aktiviteterna och samordna kan Insamlingsstiftelsen hållbara samhällen vara med att stödja.

För att fortsätta detta arbete kan du också bidra genom att donera till stiftelsens Huså-projekt.